Termes i condicions

Eduard López Arcos, domiciliat al C/Albi 81, 25460, Cervià de les Garrigues (Lleida), us garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal

facilitats i, en compliment dels disposats a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de dades de caràcter personal i al RO 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d'aplicació li informa que:

Les dades són recollides amb la finalitat de gestionar les dades de caràcter personal de clients d'Eduard López Arcos per a la gestió, així com per remetre informació comercial sobre els nostres productes i serveis relatius a l'àmbit de la comercial. Si no autoritzeu el tractament de les vostres dades amb aquesta darrera finalitat us preguem marqueu aquesta casella ( ). No obstant us informem que podreu revocar el consentiment en qualsevol moment, mitjançant notificació al domicili social d'Eduard López Arcos, oa través de correu electrònic a eduard@tusitalapix.com.

Les dades de caràcter personal incorporades al fitxer titularitat d'Eduard López Arcos podran ser cedides a tercers sempre que aquesta cessió es realitzi per a les mateixes finalitats que les establertes al paràgraf anterior, cosa que vostè accepta expressament.

Vostè podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a Eduard López Arcos carta degudament signada a domiciliat al C/ Albi, 25460, Cervià de les Garrigues (Lleida) on constin clarament les dades de contacte a la qual haurà d'acompanyar-se fotocòpia del DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.

A través de l'acceptació del present document vostè autoritza Eduard López Arcos al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això de conformitat amb el que estableixen els paràgrafs anteriors.